Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

notnow
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viagregorczykm gregorczykm
notnow
Reposted frombluuu bluuu

August 18 2018

notnow
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaNoCinderella NoCinderella
notnow
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viajointskurwysyn jointskurwysyn
notnow
9536 fbe1 500

August 17 2018

notnow
6113 6ea9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 30 2018

notnow
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacoeurina coeurina

July 25 2018

notnow
1920 fab8 500
Reposted fromsavatage savatage viajabolmax jabolmax
notnow
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaheyorpheus heyorpheus
notnow
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było takie jak dawniej...
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
notnow
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viabeeth beeth
notnow
5726 8ee2
Reposted fromwwannie wwannie viacoeurina coeurina

July 24 2018

7249 9d1e 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viazoi zoi
notnow
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaover-land over-land
notnow
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina

July 22 2018

notnow
notnow
notnow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl