Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

notnow
3202 d9bf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
3205 e3bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

July 15 2019

notnow
8560 02f6
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeltane beltane
notnow
8019 3aaf
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasonofluna sonofluna
notnow
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheroes heroes
notnow
Reposted fromshakeme shakeme viaheroes heroes
notnow
Reposted frombluuu bluuu

July 08 2019

notnow
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus
Reposted fromnonperfect nonperfect viabeltane beltane
notnow
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeltane beltane
notnow
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 05 2019

notnow
notnow
1117 3c2b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
Reposted frombluuu bluuu viaSzczurek Szczurek
notnow
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 03 2019

notnow
4080 24f8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
notnow

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viaNoCinderella NoCinderella

July 01 2019

notnow
Reposted fromshakeme shakeme viabeltane beltane
notnow
4367 c6b0
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl