Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2018

5357 b452 500
Reposted fromdivi divi viaAgnya Agnya
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaAgnya Agnya
notnow
1679 0c30
Reposted from4777727772 4777727772 viaAgnya Agnya
notnow
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow

May 23 2018

notnow

May 22 2018

0648 6122
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viamyceline myceline
9518 a6c8
Reposted frombrumous brumous viamyceline myceline
notnow
2700 2787 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaSzczurek Szczurek
notnow
"Tęsknota to jest słowo na Ż: żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B: boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca. Tęsknota to jest słowo na T: Ty."
- A. Janko
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn
notnow
5878 1a37
Reposted from4777727772 4777727772 viamyceline myceline
notnow
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viamyceline myceline

May 18 2018

notnow
1651 35c6
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
1713 4c52
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
2386 1198
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 17 2018

notnow
5881 883e 500
notnow
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
notnow
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaAgnya Agnya
9518 a6c8
Reposted frombrumous brumous viaAgnya Agnya
notnow
8566 a3c4
Reposted fromsavatage savatage viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl