Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

5606 e9f1 500

daysofourpigs:

guineapiggies:

That roommate by Linzu

THIS IS MIDAS. CLICKCLICKCLICKCLIKKKKK

Reposted fromexp-japan exp-japan viaMagoryan Magoryan

March 22 2017

notnow
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viagronsaker gronsaker
notnow
1392 a70d 500
Reposted fromfillioxalyn fillioxalyn viamyceline myceline
notnow
9471 c08d 500

March 21 2017

notnow
3934 fcb0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadarthsadic darthsadic

March 20 2017

notnow
0323 1ed6
Reposted bylackadaisicalinthemiddleofnowhereJulaHeart
notnow
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

March 15 2017

5046 44c0 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viasucznik sucznik
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamyceline myceline

March 14 2017

notnow
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve viajasminnie jasminnie
notnow
7476 40ba
notnow
Zdarza się, że kobieta spotyka strzęp człowieka i postanawia go uzdrowić. Czasem jej się to udaje. Zdarza się, że kobieta spotyka człowieka zdrowego i postanawia uczynić z niego wrak. To udaje jej się zawsze.
— Cesare Pavese
Reposted fromavooid avooid viaitmakesmecalm itmakesmecalm
notnow
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaFreXxX FreXxX
0859 93fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaitmakesmecalm itmakesmecalm
notnow
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaPatij Patij
notnow
6763 fe12
notnow
6892 8927
Reposted fromimeggyman imeggyman viasexlovenmagic sexlovenmagic

March 13 2017

notnow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl