Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

notnow
1890 39fc
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
1894 3f84
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies

April 25 2018

notnow
0442 be22 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
notnow
0531 4b58 500
_ourfoodstories_
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu
notnow
9907 b35a
notnow
Znała tego, który na nią czekał w każdy dzień tygodnia (...) biegł ku niej nie zważając na obecność ludzi, obejmował i mówił: jesteś. Nie musiał dodawać tego całego banalnego szajsu: "kochana moja" lub "śliczna moja", "tęskniłem za tobą". Po prostu mówił: jesteś. I to jego: jesteś, odbierała jak najpiękniejsze wyznanie (...). Nie potrzebowała innego. Jestem, odpowiadała.
— Ewa Maria Ostrowska - "Abonent czasowo niedostępny"
notnow
3603 adc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiecznosci wiecznosci
notnow
4529 bebf

April 24 2018

April 23 2018

notnow
6946 e4fd
notnow
notnow
1922 410f
Reposted fromtfu tfu vialittlefool littlefool
6360 35a9 500
notnow
0455 cbb0
Reposted from4777727772 4777727772 viaapluzyna apluzyna
3961 7f0d
Reposted fromSkydelan Skydelan viaapluzyna apluzyna
notnow
Reposted frombluuu bluuu viaangeliquee angeliquee
notnow
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl