Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

8400 e520
notnow
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viapersona-non-grata persona-non-grata
notnow
6701 2ff4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaExfeletes Exfeletes
notnow
4988 a6aa 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
notnow
Jeżeli mnie potrzebujesz, pozwól sobie pomóc. Dlaczego nie? Dlaczego jesteś taka nieugięta? Odpręż się. Jesteś tak spięta, zawsze spodziewasz się najgorszego. Odpręż się, a zobaczysz, że będzie ci lżej. 
— Haruki Murakami

June 23 2017

notnow
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viacrispybones crispybones
notnow
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viacrispybones crispybones
notnow
8192 cef6
Reposted fromPoranny Poranny viayoungie youngie
notnow
7191 cdb7 500
Reposted fromPoranny Poranny viayoungie youngie
notnow
notnow
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viamyceline myceline
notnow
4108 6d52 500
Reposted fromkaiee kaiee viagronsaker gronsaker
notnow
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty vialiteratka literatka
notnow
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialiteratka literatka
3896 3593 500
Reposted fromwestwood westwood vialiteratka literatka
notnow
3495 703a
Reposted fromsarazation sarazation viamyceline myceline

June 22 2017

notnow
2594 8acf
Reposted fromdelain delain viamyceline myceline

June 20 2017

notnow
notnow
notnow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl