Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

notnow
notnow
notnow
3785 5bff
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viamyceline myceline
notnow

August 01 2017

notnow
0143 171c
Reposted fromPoranny Poranny viamyceline myceline
notnow
6446 a3a3
Reposted fromnazarena nazarena viasonofluna sonofluna

July 30 2017

notnow
1033 c007
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viapchamtensyf pchamtensyf
notnow
1718 cd9a
Reposted fromdarkanes darkanes viapchamtensyf pchamtensyf
notnow
0065 5eb1
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamyceline myceline
5109 2f77
Reposted frommaking-love making-love viamyceline myceline
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

notnow
8411 557b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89

July 27 2017

notnow

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapuella13 puella13

July 23 2017

notnow
4045 e2ec

July 19 2017

notnow
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viamowmihou mowmihou
notnow
notnow
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
notnow
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

July 18 2017

notnow
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viala-lu la-lu
notnow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl